กลุ่ม 5 แนวทางปฏิบัติ Clinical Practice Guidelines (CPG)

ฐานที่ 5.1 OPD Date Update
  5.1.1_1 การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค page.1-20 2559
  5.1.1_2 การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค page.21-40 2559
  5.1.2 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด 2562
  5.1.3 วิธีปฏิบัติ เรื่องไข้เลือดออก 2560
  5.1.4 การดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติใหม่ซ้ำ ระบบทางเดินหายใจ 2556
  5.1.5 แนวทางการรักษาผู้ป่วย Sepsis 2562
  5.1.6 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 2560
  5.1.7 แนวทางการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 2562
  5.1.8 แนวทางการตรวจรักษาเบื้องต้น 2562
  5.1.9 แนวทางดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก 2562
  5.1.10 แนวทางดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ 2562
 

5.1.11 แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

2565
ฐานที่ 5.2 ER  
  5.2.1 การจัดแยกประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 2560
  5.2.2 การดูแลอุบัติเหตุของมีคมและสารคัดหลั่งกระเด็น 2558
  5.2.3 การทำแผล wet dressing อุบัติเหตุฉุกเฉิน 2560
  5.2.4 การดูแลผู้ป่วยที่กินยาต้านเกร็ดเลือดและยาละลายลิ่มเลือดหัตถการทางตา 2559
  5.2.5 แนวทางปฏิบัติเรื่องจมน้ำ 2562
ฐานที่ 5.3 ANC  
  5.3.1 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด 2559
  5.3.2 การฝากครรภ์ ANC 2562
  5.3.3 การใช้ยาดอมเพอริโดนกระตุ้นนำนมมารดาหลังคลอด 2558
ฐานที่ 5.4 WCC  
  5.4.1 การดูแลเด็ก 0-5 ปี ที่สงสัยพัฒนาการช้า 2560
  5.4.2 การดูแลเด็กที่มีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์ 2560
  5.4.3 การให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2560
  5.4.4 แนวทางการจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 2562
  5.4.5 แนวทางพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2562
ฐานที่ 5.5 NCD  
  5.5.1 แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง 2559
  5.5.2_1 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง p 1-17 2560
  5.5.2_2 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง p 18-36 2560
  5.5.2_3 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง p 37-56 2560
  5.5.2_4 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง p 57- 2560
  5.5.3 แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดัน- 2560
ฐานที่ 5.6 แผนไทย  
  5.6.1 การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ทางเลือก 2560
  5.6.2 แนวทางการแพทย์แผนไทย 2562
  5.6.3 แนวทางทำกายภาพโรคหลอดเลือด 2562
ฐานที่ 5.7 ทันตกรรม  
  5.7.1 แนวทางการดำเนินงานทันตกรรมตามกลุ่มวัย 2560
  5.7.2 แนวทางการคัดกรองงานทันตกรรม 2560
  5.7.3 แนวทางการรักษาทางทันตกรรม 2562
ฐานที่ 5.8 Home Health Care  
  5.8.1 การดูแลผู้ป่วยและผูู้สูงอายุ กลุ่ม LTC & Palliative Care 2560
  5.8.2 แนวทางบริการเบาหวานความดัน 2562
ฐานที่ 5.9 สิ่งแวดล้อม  
  5.9.1 การจัดการขยะ 2560
  5.9.2 แนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 2560
ฐานที่ 5.10 การให้คำปรึกษา  
  5.10.1 แนวทางให้คำปรึกษา 2562
ฐานที่ 5.11 CPG 2565 RYH Beta  
  5.11 Clinical Practice Guideline 2565 RYH Beta 2565
  5.12 แผนติดตามและการรักษา OPD/HI/hospitel cup 2565