นางสาวเณภิศกร ศรีสุทธิ(ห้วหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ) – หน้า 2 – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง

นางสาวเณภิศกร ศรีสุทธิ(ห้วหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับผู้มาใช้บริการ โรงพยาบาล

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุแผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาวังม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง ขนาด 10 กิโลวัตต์พีค จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานพร้อมยานพาหนะควบคุมโรคตามโครงการ ฯ (รพ.สต.บ้านไร่จันดี)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุควบคุมโรคตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รพ.สต.บ้านไร่จันดี)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับควบคุมโรคตามโครงการฯ (รพ.สต.บ้านไร่จันดี)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รพ.สต.บ้านเขายายชุม)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รพ.สต.บ้านสมานมิตร)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รพ.สต.บ้านสมานมิตร)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือระยอง
75/16 ม.2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทร.0-3861-4435
แฟกซ์ 0-3861-3753. E-mail:meung_rayong@yahoo.com