วิสัยทัศน์ – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง

Vision

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระยอง

เครือข่ายบริการสุขภาพเมืองระยองได้มาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ อย่างเสมอภาคและรองรับประชาคอาเซียน

พันธกิจ

1.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้ การให้บริการและเครือข่ายบริการให้มีคุณภาพ

2.พัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3.พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภค ป้องกันโรคและภัยสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย

4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ

5.ส่งเสริมการสร้างหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกและเสมอภาค

ค่านิยม

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้กำหนดคุณค่าหลัก (Core Value) ของบุคลากรในวงการ สธ. 4 ประการ หรือ MOPH ซึ่งประกอบด้วย

 • M : Mastery
  เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
 • O : Originality
  เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
 • P : People centered
  ใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
 • H : Humility
  อ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

โครงสร้างองค์กร

© 2022 All Rights Reserved.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือระยอง
75/16 ม.2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทร.0-3861-4435
แฟกซ์ 0-3861-3753. E-mail:meung_rayong@yahoo.com